Opći uvjeti održavanja ciklusa radionica

  • Budi svoj d.o.o. (u daljnjem tekstu centar Budi svoj) obvezuje se održati ciklus radionica u skladu sa svim informacijama objavljenima na web stranici ciklusa radionica.
  • Promjene uvjeta moguće su jedino uslijed pojave više sile ili okolnosti na koje centar Budi svoj nema utjecaja.
  • Polaznik je osoba koja je uplatila iznos kojim rezervira mjesto na ciklusu radionica.
  • Polaznik plaća ciklus radionica na jedan od načina koji je objavljen na web stranici radionice. U pravilu je to jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama. Iznimno, polaznik može s centrom Budi svoj dogovoriti drugačiji način plaćanja koji se dokumentira elektroničkom poštom.
  • Polaznik se obvezuje platiti puni iznos ciklusa radionica bez obzira na eventualne izostanke s pojedinih radionica ili sa ciklusa radionica u cijelosti.
  • U slučaju da polaznik u nekom trenutku odustane od pohađanja ciklusa radionica, o tome je dužan obavijestiti centar Budi svoj elektroničkom poštom na adresu ivica@budisvoj.eu.
  • Ukoliko Centar Budi svoj iz bilo kojeg razloga ne održi ciklus radionica u cijelosti, polaznik je dužan podmiriti samo cijenu održanih sati.
  • Polaznik i centar Budi svoj obvezuju se da bez dozvole polaznika centra Budi svoj neće na društvenim mrežama i u sredstvima javnog priopćavanja objavljivati nikakve informacije koje su saznali na radionicama, a koje se tiču privatnog života polaznika ili voditelja radionica centra Budi svoj.
  • Centar Budi svoj može snimati dijelove radionica za interne i promidžbene potrebe. U slučaju da se polaznik nalazi na snimci, centar Budi svoj mora polaznika pitati za dozvolu da tu snimku javno objavi.