CTA ispit

CTA ispiti sastoje se od dva dijela:

1. PISMENI ISPIT – koji se šalje grupnom koordinatoru za jezike šest mjeseci prije usmenog ispita

2. USMENI ISPIT- može se polagati nakon što je položen pismeni dio ispita no prolaz pismenog ispita ne utječe na rezultate usmenog.

Ako je potrebno kandidati mogu ponovno polagati bilo koji dio ispita nekoliko puta. Kandidat koji ne prođe usmeni ispit ne smije ići na ponovno polaganje istog u istoj ispitnoj sezoni.

Polje specijalizacije je utvrđeno ugovorom o treningu. CTA kandidat mora položiti  ispit u izabranom polju. Niti ispitna komisija niti kandidat ne smiju mijenjati kandidatovo polje specijalizacije tijekom samog ispita. Cilj ispita je da osigura visoku razinu kompetencije korištenja TA u području specijalizacije koji je kandidat izabrao.

Punomoć, ovlaštenje

Ispit za CTA je predstavljen od COC koji je pod odbor PTSC-a, koji je odbor EATA-e.

Ispitivači mogu biti PTSTA i TSTA.

CTA može također imati funkciju ispitivača pod supervizijom lokalnog supervizora ispitivača.

Prolaskom pismenog i usmenog ispita kandidat ima pravo koristiti titulu CTA ili bilo koji naziv koji je izabran ili odobren od nacionalne organizacije.

Kandidat će primiti certifikat kojim se prepoznaje njegova kompetencija u tom području djelovanja.

Plaćanje troškova ispita ili njegovog otkazivanja

Cijeli iznos troškova mora se platiti prije podnošenja prijave za pismeni ispit. (Sedam mjeseci prije usmenog ispita.) Ako kandidat ne prođe pismeni ispit i ponovno ga prijavi za neki kasniji datum uplatit će polovinu cjelokupnog iznosa za pismeni ispit.

Troškovi usmenog ispita koji su već plaćeni vrijede dok kandidat ne pristupi usmenom ispitu. Ako kandidat odustane od usmenog ispita iz bilo kojeg razloga dva mjeseca prije ugovorenog roka uplaćeni iznos će vrijediti dok kandidat ne pristupi ispitu. Ukoliko kandidat krajnje odustane od ispita uplaćena sredstva se ne vraćaju.

Ako kandidat odgodi ispit manje od dva mjeseca prije samog ispita nije moguć povrat sredstava niti će mu ta uplata vrijediti za neki slijedeći rok.

Ako se kandidat naknadno prijavi za slijedeći rok usmenog ispita pola cijelog iznosa mora platiti ponovo.

Prijevod pismenih materijala

Svi pismeni materijali za CTA ispite moraju biti na engleskom jeziku ili radnom jeziku ispitivačke ustanove sa iznimkom CTA pismenog ispita. Ako materijali nisu na navedenim jezicima svi moraju biti prevedeni. Mora biti isti broj originala i prijevoda.
Ispitivači i prevoditelj moraju biti u mogućnosti slušati audio zapise i istovremeno pred sobom imati pisani transkript na oba jezika na istoj stranici.

Uvjeti za pristup CTA ispitu

Kandidat treba pokazati:

 • mogućnost uspostave kvalitetnog radnog odnosa
 • sposobnost definiranja i dijagnoze problema
 • sposobnost definiranja ciljeva ili plana za promjenu
 • sposobnost uspostave ugovora
 • prikladno nošenje s procesom i njegovim posljedicama
 • plan tretmana koji odgovara ciljevima i mogućnostima odgovarajućeg polja TA
 • praksu svega navedenog
 • samopouzdanje u svom nastupu kao praktičara (sa svjesnošću svojih ograničenja)

Kandidat za CTA ispit mora imati:

 • TA 101 certifikat koji se dobiva na temelju određenog fonda sati ili položenog ispita;
 • EATA ili ITA ugovor koji je potpisan najmanje godinu dana prije izlaska na usmeni ispit;
 • ispunjene sve nacionalne zahtjeve za certifikat u polju specijalizacije;
 • preporuku  supervizora da je spreman za ispit;
 • ostvarenih 2000 sati i to:

1.    750 sati u direktnom radu s klijentima (individualno ili grupno) od čega 500 sati mora biti po TA principima. (Minimalno 50 grupni rad, minimalno 50 individualni rad. ) Na usmenom ispitu prezentiraju se tri audio zapisa. Od toga jedan treba prikazivati rad s grupom i barem jedan individualan rad. Audio zapis koji prikazuje rad s grupom pokazat će sposobnost korištenja znanja iz TA i shvaćanje grupnog procesa. Grupa je, za potrebe ispita, definirana kao dvoje ili više ljudi. S obzirom da je ponekad teško dobiti dozvolu grupa da se snima terapija, ta snimka može biti osobna ili grupa razvojnog osoblja, vježbanja ili eksperimentalna grupa.

2.    600 sati profesionalne pripreme od čega 300 mora biti u području TA.
Profesionalni trening iz područja TA uključuje predavanja (teorijsko znanje) te može sadržavati i vježbe i diskusije u svezi TA koncepata. Ostalih 300 sati uključuje profesionalnu pripremu iz drugih područja.

3.    150 sati supervizije od čega 75 mora biti od strane PTSTA ili TSTA koji su članovi EATA-e, ITAA-a ili WPATA-e, a barem 40 od strane supervizora iz drugih područja. Što se računa u satove supervizije? Kandidat može brojati bilo koji sat sa supervizorom u kojem je aktivno predstavio rad za superviziju kao jedan sat supervizije. Ne broje se satovi supervizije na kojima je bio prisutan, ali nije iznio svoj problem za superviziju. No ukoliko ima više učenika na tri sata supervizije i svi predstave svoj problem svaki od njih može računati sva tri sata u svoje satove supervizije.

4.    500 dodatnih sati profesionalnog razvoja (ti sati su dodijeljeni od strane supervizora u skladu sa nacionalnim zahtjevima). U tih 500 satu uključeni su rast i razvoj, radionice, supervizijski rad…
Sadržaj tih sati će utvrditi regionalna ili nacionala organizacija koja tu dužnost može prepustiti supervizoru.
Nema propisanih broja individualnih terapija koje kandidat mora proći. Tijekom školovanja trener preporuča terapijski rad po potrebi. Podrazumijeva se da će kandidat na ispit izaći “oslobođen od skriptnog ponašanja”.

Broj sati pripreme i praktičnog iskustva u kandidatovom polju specijalizacije su standardizirani. Svrha propisanih sati je da se kandidatu zagarantira široko praktično iskustvo i iscrpno teorijsko znanje.

Vremenski rokovi

1.    Kandidat i supervizor se dogovaraju kada je kandidat spreman izaći na ispit.
2.    18 mjeseci prije usmenog ispita kandidat počinje pisati pismeni ispit.

3.    15 mjeseci prije usmenog ispita sklapa ugovor s EATA-om.

4.    U pripremi za usmeni ispit kandidatu se savjetuje da simulira probni ispit.

5.    9 mjeseci prije mora obavijestiti grupnog koordinatora za jezike o namjeri polaganja pismenog ispita (formular na stranicama www.eatanews.org).

6.    7 mjeseci prije odabranog datuma za usmeni ispit kandidat mora podmiriti troškove ispita i zadržati kopiju uplatnice.

7.    Grupnom koordinatoru za jezike najkasnije 6 mjeseci prije usmenog ispita kandidat treba predati:

 • kopiju ugovora s kopijama bilo kakvih iznimaka u okviru nacionalne organizacije i plan treninga koji sadrži iznimke ukoliko ih je bilo;
 • sve formulare koje mora ispuniti supervizor;
 • kandidatovu prijava za pismeni ispit (formular na stranicama www.eatanews.org );
 • dvije kopije uvezenog pismenog ispita;
 • kopiju primitka dostavljenih sredstava;
 • kandidat bi trebao sve navedeno kopirati i zadržati kao osobne dokumente.

8.    3 mjeseca prije usmenog ispita kandidat se mora prijaviti za taj ispit tako da pošalje odobrenje supervizora za usmeni ispit (formular na stranicama www.eatanews.org ) i formular namjere polaganja usmenog ispita (formular na stranicama www.eatanews.org )  To šalje grupnom koordinatoru za jezike. Ovom prilikom će koordinatora za jezike obavijestiti ukoliko se odlučio koristiti usluge prevoditelja na ispitu.

9.    Kandidat bi trebao dobiti rezultate pismenog ispita najkasnije 3 mjeseca prije ugovorenog datuma za usmeni ispit. Ako kandidat ne dobije rezultate pismenog ispita, obavijest o namjeri i  formulare koje ispunjava supervizor šalje grupnom koordinatoru za jezike, koji će dopuniti detalje pismenog ispita kada budu dostupni, naravno ukoliko je kandidat prošao pismeni ispit.

10.    2 mjeseca prije usmenog ispita kandidat treba poslati osobno pismo preporuke supervizora  grupnom koordinatoru za jezike. Kandidat zadržava kopiju.

11.    Grupni koordinator za jezike je dužan poslati potvrdu o primitku dokumenata kandidatu.

12.    Kandidat koji želi odustati od usmenog ispita mora svoju odluku u pisanom obliku poslati grupnom koordinatoru za jezike. Ako odustane od ispita najmanje dva mjeseca prije može prebaciti uplaćena sredstva na kasniji rok. Kandidati koji se povuku unutar dva mjeseca prije roka nepovratno gube uplaćena sredstva.

13.    1 mjesec prije ispita kandidat mora podnijeti prijavu za usmeni ispit (Formular na stranicama www.eatanews.org ) Taj formular je posljednja potvrda kandidata u kojoj navodi:

 • svoje osobne podatke;
 • koje ispitivače ne želi imati u ispitnoj komisiji;
 • detalje ispitnog jezika;
 • ako je potrebno obavijest da na ispit dolazi s prevoditeljem;
 • kandidati upisuju ime i titulu onako kako žele da to bude na certifikatu.

14.    Grupni koordinator za jezike tada šalje registraciju kandidatovog upisa za polaganje (Formular na stranicama  www.eatanews.org) ispita kandidatu.